Stichting Oudchristelijke Studiën

ter bevordering van de belangstelling voor en de studie van de oudchristelijke talen en cultuur

Welkom op de website van Stichting Oudchristelijke Studiën. Wij stellen ons graag aan u voor. De Stichting, in de wandelgangen bekend als Het Genootschap, bevordert sinds 1962 de bestudering van de vroegchristelijke wereld en haar erfenis. Dit doet zij hoofdzakelijk door het organiseren van jaarlijkse voor- en najaarsvergaderingen met lezingen en discussie, vijfjaarlijkse lustrumcongressen en het uitgeven en subsidiëren van publicaties. Deze activiteiten worden hieronder kort toegelicht. Door te klikken op de tussenkopjes vindt u meer informatie.
 
Voor- en najaarsvergaderingen
Het Genootschap is in eerste instantie gericht op de onderlinge ontmoeting van allen die door studie en/ of werkkring geïnteresseerd zijn in de patristische periode. Onder onze ca. 60 leden bevinden zich zowel theologen als classici, zowel hoogleraren als studenten. Het bezoeken van de jaarlijkse vergaderingen stimuleert de uitwisseling van kennis tussen de leden en de verbreding van deskundigheid op de diverse specialistische terreinen.
Gezien de doelstelling van het Genootschap zijn gevorderde studenten met belangstelling voor de oudchristelijke periode in het bijzonder welkom om de bijeenkomsten van het Genootschap bij te wonen.
 
Lustrumcongressen
De vijfjaarlijkse lustrumcongressen zijn bedoeld om deskundigen uit verschillende disciplines bij elkaar te brengen rond een specifiek thema. Het resultaat vindt zijn neerslag in een lustrumbundel, waarvan er tot op heden vijf zijn verschenen (uitgeverij Koninklijke Brill).
 
Subsidies
Naast de organisatie van vergaderingen en de congressen heeft het Genootschap de mogelijkheid om op beperkte schaal subsidie te verlenen aan uitgaven op het terrein van de patristiek.