ANBI gegevens: bestuur en beleidsplan

Het bestuur van de Stichting in 2022

 • Dr. N.M. Vos, voorzitter
 • Dr. R. Dijkstra,  secretaris
 • Drs. G.B.J.M. Dölle, penningmeester          
 • Dr. A.C. Geljon, lid
 • Dr. P.J. Rose, vice-voorzitter
 • Prof. Dr. G. Rouwhorst, lid
 • Dr. K. Staat, lid
 • Dr. N. Witkamp, lid

Samenstelling bestuur

Het bestuur bestaat uit minimaal vijf en maximaal tien leden. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Bij rooster treden jaarlijks twee bestuursleden af, die terstond herbenoembaar zijn. In een vacature wordt voorzien door de overblijvende bestuursleden door benoeming van een nieuw bestuurslid afkomstig uit de contribuanten van de stichting.

Taken van de bestuursleden

De voorzitter geeft leiding aan de vergaderingen.

De secretaris zorgt voor de  organisatie van de bijeenkomsten en de convocaties en verzorgt het doorsturen van berichten uit het vakgebied aan leden en belangstellenden.

De penningmeester draagt zorg voor het innen van de jaarlijkse contributie die door het bestuur wordt vastgesteld in relatie tot de kosten van de vergaderingen.

Daarnaast is hij verantwoordelijk voor het beheer van het vermogen dat ooit door een legaat is verkregen. De opbrengst daarvan kan worden aangewend voor subsidies en voor bijzondere bijeenkomsten, activiteiten of uitgaven bijv. in verband met een lustrum

Beloningsbeleid bestuurders: bestuursleden verrichten hun werkzaamheden pro deo. De secretaris kan gemaakte secretariaatskosten declareren.

Beleidsplan voor 2022 - 2027 in hoofdlijnen

Het bestuur organiseert  jaarlijks  in het voor- en najaar een dagvergadering voor leden en belangstellenden met een morgen- en middaglezing  en een gezamenlijke lunch.

Eenmaal per vijf  jaar wordt een lustrumcongres georganiseerd met lezingen rond een thema. Deze lezingen kunnen voor publicatie gebundeld en uitgegeven worden.

Het bestuur neemt besluiten over subsidie verzoeken voor uitgaven op het werkterrein van de stichting conform de door hem opgestelde voorwaarden inzake subsidiëring.

Indien de gelegenheid zich voordoet, wordt er  voor leden en belangstellenden een excursie georganiseerd naar een plaats, bijeenkomst of tentoonstelling die van belang is voor de bestudering van de oudchristelijke cultuur.

ANBI gegevens

Gegevens van de Stichting voor Oudchristelijke Studiën, statutair gevestigd te Nijmegen:

 • RSIN nummer (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer/ fiscaal nummer): 81 60 34 473.
 • Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 41055757.
 • Bankrekening NL28 INGB 0004 3206 72 t.n.v. penn. Stichting Oudchristelijke Studiën, Kerkheuvel 7, 6336 AX Hulsberg.

Adressen

 • E-mailadres voorzitter.
 • Adres secretariaat: Stichting Oudchristelijke Studiën, p/a Oude Nonnendaalseweg 180, 6542 WX Nijmegen
 • E-mailadres secretaris.

 

Doelstelling van de stichting conform de stichtingsakte:

De Stichting heeft ten doel het bevorderen van de studie van en de belangstelling voor de oudchristelijke taal en cultuur

De Stichting tracht dit doel te bereiken :

 • door het bevorderen van contact tussen degenen, die uit hoofde van hun studie bij de bestudering van de oudchristelijke taal en cultuur direct geïnteresseerd zijn, bijv. door het beleggen van vergaderingen waarin inleidingen worden gehouden.
 • door te bevorderen dat hun studies – eventueel in onderlinge samenwerking tot stand gekomen – worden uitgegeven, of door zelf deze studies te publiceren.
 • door andere wettige middelen, die, naar het oordeel van het bestuur, tot het bevorderen van het doel kunnen bijdragen.

Overzicht 2022

Jaarverslag activiteiten 2022

Een verslag van de jaarlijkse voor- en najaarsvergadering is hier te vinden. Tussen het ochtend- en middagprogramma van iedere reguliere vergadering vindt een bestuursvergadering plaats.

 

Bestuursvergaderingen 2022

 • Beknopte agenda 12 maart 2022:
 1. Opening en welkom door de voorzitter. Vaststelling agenda
 2. Goedkeuren notulen van de najaarsvergadering 5 juni 2021
 3. Ingekomen en uitgegane post, incl. e-mailwisselingen
 4. Samenstelling bestuur/rooster van aftreden
 5. Terugblik congres, afhandeling
 6. Bundel Job
 7. Nieuwe statuten
 8. Financieel jaarverslag 2021 & kascontrolecommissie
 9. Voortgang database
 10. Adressenlijst op de website: handhaven?
 11. Vlaanderen
 12. Sprekers najaarsvergadering 8 oktober 2022/ sprekerslijst
 13. Afhandeling actiepunten vorige vergadering
 14. Rondvraag en sluiting
 • Beknopte agenda 5 juni 2022:
 1. Opening en welkom door de voorzitter. Vaststelling agenda
 2. Goedkeuren notulen van de najaarsvergadering 12 maart 2022
 3. Ingekomen en uitgegane post, incl. e-mailwisselingen
 4. Samenstelling bestuur/rooster van aftreden
 5. Geschiedschrijving Stichting
 6. Bundel Job
 7. Voortgang database
 8. Adressenlijst op de website: handhaven?
 9. Bijeenkomst in Vlaanderen?
 10. Sprekers voorjaarsvergadering 13 maart 2022/ sprekerslijst
 11. Afhandeling actiepunten vorige vergadering
 12. Rondvraag en sluiting

 

Financieel verslag in hoofdlijnen

Het financieel verslag over 2021 kunt u hier vinden.