ANBI gegevens: bestuur en beleidsplan

Het bestuur van de Stichting in 2019

 • Mw. Dr. N.M. Vos, voorzitter
 • Dr. R. Dijkstra,  secretaris
 • Drs. G.B.J.M. Dölle, penningmeester          
 • Dr. A.C. Geljon, lid
 • Mw. Drs. D.E. Mooij-Kemp, lid
 • Mw. Dr. P.J. Rose, lid
 • Prof. Dr. G. Rouwhorst, lid
 • Dr. N. Witkamp, lid

Samenstelling bestuur

Het bestuur bestaat uit minimaal vijf en maximaal tien leden. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Bij rooster treden jaarlijks twee bestuursleden af, die terstond herbenoembaar zijn. In een vacature wordt voorzien door de overblijvende bestuursleden door benoeming van een nieuw bestuurslid afkomstig uit de contribuanten van de stichting.

Taken van de bestuursleden

De voorzitter geeft leiding aan de vergaderingen.

De secretaris zorgt voor de  organisatie van de bijeenkomsten en de convocaties en verzorgt het doorsturen van berichten uit het vakgebied aan leden en belangstellenden.

De penningmeester draagt zorg voor het innen van de jaarlijkse contributie die door het bestuur wordt vastgesteld in relatie tot de kosten van de vergaderingen.

Daarnaast is hij verantwoordelijk voor het beheer van het vermogen dat ooit door een legaat is verkregen. De opbrengst daarvan kan worden aangewend voor subsidies en voor bijzondere bijeenkomsten, activiteiten of uitgaven bijv. in verband met een lustrum

Beloningsbeleid bestuurders: bestuursleden verrichten hun werkzaamheden pro deo. De secretaris kan gemaakte secretariaatskosten declareren.

Beleidsplan voor 2016 - 2021 in hoofdlijnen

Het bestuur organiseert  jaarlijks  in het voor- en najaar een dagvergadering voor leden en belangstellenden met een morgen- en middaglezing  en een gezamenlijke lunch.

Eenmaal per vijf  jaar wordt een lustrumcongres georganiseerd met lezingen rond een thema. Deze lezingen kunnen voor publicatie gebundeld en uitgegeven worden.

Het bestuur neemt besluiten over  subsidie verzoeken voor uitgaven op het werkterrein van de stichting conform de door hem opgestelde voorwaarden inzake subsidiëring.

Indien de gelegenheid zich voor doet, wordt er  voor leden en belangstellenden een excursie georganiseerd naar een plaats, bijeenkomst of tentoonstelling die van belang is voor de bestudering van de oudchristelijke cultuur.

ANBI gegevens

Gegevens van de Stichting voor Oudchristelijke Studiën, statutair gevestigd te Nijmegen.

RSIN nummer (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer/ fiscaal nummer): 81 60 34 473

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel  onder nr. 41055757

Bankrekening NL28 INGB 0004 3206 72 t.n.v. penn. Stichting Oudchristelijke Studiën, Kerkpad 2, 6049, BR Herten

Adressen

E-mailadres voorzitter: voorzitter@oudchristelijkestudien.nl

Adres secretariaat: Stichting Oudchristelijke Studiën, p/a Oude Nonnendaalseweg 180, 6542 WX Nijmegen

E-mailadres secretaris: secretaris@oudchristelijkestudien.nl

Doelstelling van de stichting conform de stichtingsakte:

De stichting heeft ten doel het bevorderen van de studie van en de belangstelling voor de oudchristelijke taal en cultuur

De Stichting tracht dit doel te bereiken :

 • door het bevorderen van contact tussen degenen, die uit hoofde van hun studie bij de bestudering van de oudchristelijke taal en cultuur direct geïnteresseerd zijn, bijv. door het beleggen van vergaderingen waarin inleidingen worden gehouden.
 • door te bevorderen , dat hun studies – eventueel in onderlinge samenwerking tot stand gekomen – worden uitgegeven, of door zelf deze studies te publiceren.
 • door andere wettige middelen, die, naar het oordeel van het bestuur tot het bevorderen van het doel kunnen bijdragen.

Overzicht 2016

Jaarverslag activiteiten 2016

(De verslagen van de voorjaars- en najaarsvergadering worden gepubliceerd op deze website onder 'activiteiten'.)

Voorjaarsvergadering 5 maart 2016

lezingen:

mw.dr.Ewa D.Zakrzewska: De literaire aspecten van de Martelaarsakten die na 641 in Egypte zijn ontstaan tijdens de islamisering van dat land.

Dr. Bart van Egmond :  Barmhartige strengheid. Genade en oordeel bij de vroege Augustinus (386-396)

Bestuursvergaderingen

 • 4 maart 2016, op de agenda stond de aanvulling van het bestuur, de verlening van subsidies, goedkeuring financieel verslag 2016, ledenzaken en de voorbereiding van het lustrum 2016
 • geen najaarsvergadering i.v.m. lustrumcongres 23 en 24 september 2016

Financieel verslag in hoofdlijnen

Het financieel verslag 2016 is goedgekeurd  in de bestuursvergadering op 4 maart 2017.

Inkomsten: contributies, opbrengst beleggingsrekening en inkomsten najaarscongres:  € 11.425,54

Uitgaven: twee bijeenkomsten, kosten betalingsverkeer, website, secretariaat, uitgaven najaarscongres (huur lokatie, kosten sprekers, folders, boekenstands ): € 10.006,37,=

Subsidies  1 project: 900,= (projecten staan vermeld op deze website onder 'subsidies')

Financiële positie van de Stichting per 31-12-2016

Bankrekening : € 519,17,=

Robeco-rekening: aandelen € 46.412,15,=;obligaties € 40.479,56 en  spaarrekening € 1429,34=. 

Het totaal vermogen bedroeg in 2016 € 88.840,22=

[Vermogen: bij het opheffen van de Stichting is statutair bepaald dat de dan aanwezige gelden ten goede komen aan een instelling of stichting op hetzelfde of verwant werkterrein.]