ANBI gegevens: bestuur en beleidsplan

Het bestuur van de Stichting in 2019

 • Mw. Dr. N.M. Vos, voorzitter
 • Dr. R. Dijkstra,  secretaris
 • Drs. G.B.J.M. Dölle, penningmeester          
 • Dr. A.C. Geljon, lid
 • Mw. Drs. D.E. Mooij-Kemp, lid
 • Mw. Dr. P.J. Rose, lid
 • Prof. Dr. G. Rouwhorst, lid
 • Dr. N. Witkamp, lid

Samenstelling bestuur

Het bestuur bestaat uit minimaal vijf en maximaal tien leden. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Bij rooster treden jaarlijks twee bestuursleden af, die terstond herbenoembaar zijn. In een vacature wordt voorzien door de overblijvende bestuursleden door benoeming van een nieuw bestuurslid afkomstig uit de contribuanten van de stichting.

Taken van de bestuursleden

De voorzitter geeft leiding aan de vergaderingen.

De secretaris zorgt voor de  organisatie van de bijeenkomsten en de convocaties en verzorgt het doorsturen van berichten uit het vakgebied aan leden en belangstellenden.

De penningmeester draagt zorg voor het innen van de jaarlijkse contributie die door het bestuur wordt vastgesteld in relatie tot de kosten van de vergaderingen.

Daarnaast is hij verantwoordelijk voor het beheer van het vermogen dat ooit door een legaat is verkregen. De opbrengst daarvan kan worden aangewend voor subsidies en voor bijzondere bijeenkomsten, activiteiten of uitgaven bijv. in verband met een lustrum

Beloningsbeleid bestuurders: bestuursleden verrichten hun werkzaamheden pro deo. De secretaris kan gemaakte secretariaatskosten declareren.

Beleidsplan voor 2016 - 2021 in hoofdlijnen

Het bestuur organiseert  jaarlijks  in het voor- en najaar een dagvergadering voor leden en belangstellenden met een morgen- en middaglezing  en een gezamenlijke lunch.

Eenmaal per vijf  jaar wordt een lustrumcongres georganiseerd met lezingen rond een thema. Deze lezingen kunnen voor publicatie gebundeld en uitgegeven worden.

Het bestuur neemt besluiten over  subsidie verzoeken voor uitgaven op het werkterrein van de stichting conform de door hem opgestelde voorwaarden inzake subsidiëring.

Indien de gelegenheid zich voor doet, wordt er  voor leden en belangstellenden een excursie georganiseerd naar een plaats, bijeenkomst of tentoonstelling die van belang is voor de bestudering van de oudchristelijke cultuur.

ANBI gegevens

Gegevens van de Stichting voor Oudchristelijke Studiën, statutair gevestigd te Nijmegen.

RSIN nummer (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer/ fiscaal nummer): 81 60 34 473

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel  onder nr. 41055757

Bankrekening NL28 INGB 0004 3206 72 t.n.v. penn. Stichting Oudchristelijke Studiën, Kerkpad 2, 6049, BR Herten

Adressen

E-mailadres voorzitter.

Adres secretariaat: Stichting Oudchristelijke Studiën, p/a Oude Nonnendaalseweg 180, 6542 WX Nijmegen

E-mailadres secretaris.

 

Doelstelling van de stichting conform de stichtingsakte:

De stichting heeft ten doel het bevorderen van de studie van en de belangstelling voor de oudchristelijke taal en cultuur

De Stichting tracht dit doel te bereiken :

 • door het bevorderen van contact tussen degenen, die uit hoofde van hun studie bij de bestudering van de oudchristelijke taal en cultuur direct geïnteresseerd zijn, bijv. door het beleggen van vergaderingen waarin inleidingen worden gehouden.
 • door te bevorderen , dat hun studies – eventueel in onderlinge samenwerking tot stand gekomen – worden uitgegeven, of door zelf deze studies te publiceren.
 • door andere wettige middelen, die, naar het oordeel van het bestuur tot het bevorderen van het doel kunnen bijdragen.

Overzicht 2019

Jaarverslag activiteiten 2019

Een verslag van de jaarlijkse voor- en najaarsvergadering is hier te vinden. Tussen het ochtend- en middagprogramma van iedere vergadering vindt een bestuursvergadering plaats.

 

Bestuursvergaderingen

 • Beknopte agenda 12 oktober 2019:

1. Opening en welkom door de voorzitter. Vaststelling agenda
2. Goedkeuren notulen van de voorjaarsvergadering 17 maart 2018
3. Ingekomen en uitgegane post, incl. e-mailwisselingen:
4. Samenstelling bestuur/rooster van aftreden
5. Website: ombouw en digitale patristiek
6. Subsidieaanvraag
7. Geschiedenis Stichting
8. Voortgang organisatie lustrumcongres
9. Voortgang lustrumbundel
10.Secretariaat: presentielijst, voordracht lidmaatschap Hupsc
11. Sprekers voorjaarsvergadering 7 maart 2020/ sprekerslijst10. Niet-leden: bezoek aan vergaderingen
12. Afhandeling actiepunten vorige vergadering
13. Rondvraag en sluiting

 • Beknopte agenda 9 maart 2019:

1. Opening en welkom door de voorzitter. Vaststelling agenda
2. Goedkeuren notulen van de voorjaarsvergadering 7 oktober 2017
3. Ingekomen en uitgegane post, incl. e-mailwisselingen
4. Samenstelling bestuur/rooster van aftreden
5. Financiën: financieel jaaroverzicht 2018
6. Secretariaat:
            -'publicaties leden' op website
            -e-mail aliassen
            -ombouw website
            -exemplaren ondersteunde publicaties
7. Website digitale patristiek
8. Voortgang organisatie lustrumcongres
9. Voortgang lustrumbundel
10. Sprekers najaarsvergadering 12 oktober 2019/ sprekerslijst
11. Afhandeling actiepunten vorige vergadering
12. Rondvraag en sluiting

 

Financieel verslag in hoofdlijnen

Het financieel verslag 2018 is goedgekeurd in de bestuursvergadering op 9 maart 2019.

Inkomsten: contributies en extern bezoek vergaderingen, overboeking beleggingsrekening

 • Totaal: €4371,65

Uitgaven: twee bijeenkomsten, kosten betalingsverkeer, website

 • Subsidies (nadere omschrijving zie hier): Augustijns Instituut: €1000,-
 • Subsidies: CPO congresbundel: €1500,-
 • Totaal: €4233,04

Financiële positie van de Stichting per 31-12-2018

Bankrekening:

 • €138,61

Robeco-rekening: 

 • aandelen € 47.718,12
 • obligaties €38.645,76
 • spaarrekening €577,33  

Het totale vermogen bedroeg in 2018 €87.079,82

[Vermogen: bij het opheffen van de Stichting is statutair bepaald dat de dan aanwezige gelden ten goede komen aan een instelling of stichting op hetzelfde of verwant werkterrein]