ANBI gegevens: bestuur en beleidsplan

 Het bestuur van de Stichting in  2016

 • Prof. Dr. G.  Rouwhorst, voorzitter
 • Mw. Drs. D.E.Mooij-Kemp, secretaris
 • Drs. G.B.J.M. Dölle, penningmeester
 • Mw. Dr. M.L. Van Poll-van de Lisdonk, lid           
 • Dr. A.C. Geljon, lid
 • Mw. Dr. P.J. Rose , lid           
 • Mw. Dr. N. M. Vos, lid
 • Dr. R. Dijkstra, lid

Samenstelling bestuur

Het bestuur bestaat uit minimaal vijf en maximaal tien leden. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Bij rooster treden jaarlijks twee bestuursleden af, die terstond herbenoembaar zijn. In een vacature wordt voorzien door de overblijvende bestuursleden door benoeming van een nieuw bestuurslid afkomstig uit de contribuanten van de stichting.

Taken van de bestuursleden

De voorzitter geeft leiding aan de vergaderingen.

De secretaris zorgt voor de  organisatie van de bijeenkomsten en de convocaties en verzorgt het doorsturen van berichten uit het vakgebied aan leden en belangstellenden.

De penningmeester draagt zorg voor hetinnen van de jaarlijkse contributie die door het bestuur wordt vastgesteld in relatie tot de kosten van de vergaderingen.

Daarnaast is hij verantwoordelijk voor het beheer van het vermogen dat ooit door een legaat is verkregen. De opbrengst daarvan kan worden aangewend voor subsidies en voor bijzondere bijeenkomsten, activiteiten of uitgaven bijv. in verband met een lustrum

Beloningsbeleid bestuurders: bestuursleden verrichten hun werkzaamheden pro deo. De secretaris kan gemaakte secretariaatskosten declareren.

Beleidsplan voor 2016 - 2021 in hoofdlijnen

Het bestuur organiseert  jaarlijks  in het voor- en najaar een dagvergadering voor leden en belangstellenden met een morgen- en middaglezing  en een gezamenlijke lunch.

Eenmaal per vijf  jaar wordt een lustrumcongres georganiseerd met lezingen rond een thema. Deze lezingen kunnen voor publicatie gebundeld en uitgegeven worden.

Het bestuur neemt besluiten over  subsidie verzoeken voor uitgaven op het werkterrein van de stichting conform de door hem opgestelde voorwaarden inzake subsidiering.

Indien de gelegenheid zich voor doet, wordt er  voor leden en belangstellenden een excursie georganiseerd naar een plaats, bijeenkomst of tentoonstelling die van belang is voor de bestudering van de oudchristelijke cultuur.

ANBI gegevens

Gegevens van de Stichting voor Oudchristelijke Studiën, statutair gevestigd te Nijmegen.

RSIN nummer (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer/ fiscaal nummer): 81 60 34 473

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel  onder nr. 41055757

Bankrekening NL28 INGB 0004 3206 72 t.n.v. penn. Stichting Oudchristelijke Studiën, Kerkpad 2, 6049, BR Herten

Adressen

E-mailadres voorzitter: voorzitter@oudchristelijkestudien.nl

Adres secretariaat: Stichting Oudchristelijke Studiën, p/a Hunebedweg  9, 9451 AP Rolde

E-mailadres secretaris: secretaris@oudchristelijkestudien.nl

Doelstelling van de stichting conform de stichtingsakte:

De stichting heeft ten doel het bevorderen van de studie van en de belangstellingvoor de oudchristelijke taal en cultuur

De Stichting tracht dit doel te bereiken :

 • door het bevorderen van contact tussen degenen, die uit hoofde van hun studie bij de bestudering van de oudchristelijke taal en cultuur direct geïnteresseerd zijn, bijv. door het beleggen van vergaderingen waarin inleidingen worden gehouden.
 • door te bevorderen , dat hun studies – eventueel in onderlinge samenwerking tot stand gekomen – worden uitgegeven, of door zelf deze studies te publiceren.
 • door andere wettige middelen, die, naar het oordeel van het bestuur tot het bevorderen van het doel kunnen bijdragen.

Overzicht 2015

Jaarverslag activiteiten 2015

(De verslagen van de voorjaars- en najaarsvergadering worden gepubliceerd op deze website onder 'activiteiten'.)

Voorjaarsvergadering 7 maart 2015

lezingen: Dr. M.C.J.Verhoeven: Religieus Byzantijns Erfgoed en Dr. R. Dijkstra: O, terque quaterque beati, de apostelen in woord en beeld in de late oudheid.

Najaarsvergadering 10 oktober 2015:

lezingen Dr. A.J.B. Sirks, Religie en recht in de Late Oudheid en Dr. H.W. Singor, Christelijke dromen en de dromen van Constantijn en Licinius, 310-313.

Excursie: naar Tentoonstelling De droom van Constantijn,Grote Kerk, Amsterdam

Bestuursvergaderingen

 •  7 maart 2015, op de agenda stond de aanvulling van het bestuur, de verlening van subsidies, goedkeuring financieel verslag 2014, ledenzaken en de voorbereiding van de najaarsvergadering 2015 en  het lustrum 2016
 •  22 april en 15 juni 2015, de agenda bestond uit de voorbereiding van het lustrum 2016
 • 10 oktober 2015, op de agenda stond de verlening en afhandeling van subsidies, de voorbereiding van de voorjaarsvergadering 2016, ledenzaken en de voorbereiding van het lustrum 2016
 •  30 november 2015, de agenda bestond uit de voorbereiding van het lustrum 2016

Financieel verslag in hoofdlijnen

Het financieel verslag 2015 is goedgekeurd  in de bestuursvergadering op 5 maart 2016.

Inkomsten: contributies en opbrengst beleggingsrekening:  € 5642,=

Uitgaven: twee bijeenkomsten en een excursie, kosten betalingsverkeer, website, secretariaat: € 2607,=

Subsidies  aan drie projecten, samen € 2930,= (projecten staan vermeld op deze website onder 'subsidies'.)

Financiële positie van de Stichting per 31-12-2015

Bankrekening : € 104,=

Robeco-rekening: aandelen € 47.690,=;  obligaties € 40.672,= en  spaarrekening € 890,=. 

Het totaal vermogen bedroeg in 2015 € 89.357,=

[Vermogen: bij het opheffen van de Stichting is statutair bepaald dat de dan aanwezige gelden ten goede komen aan een instelling of stichting op hetzelfde of verwant werkterrein.]