Geschiedenis vergaderdata en sprekers

Hieronder vindt u een lijst van al onze bijeenkomsten. U kunt op de datum klikken om het verslag van de betreffende vergadering te raadplegen.

9 maart 2023 (Bergkerk, Amersfoort)

 • em. prof. dr. Jan Bremmer: Emoties, verhaal en totale toewijding in het Martyrium Polycarpi
 • Dr. Roald Dijkstra: Damasus: de eerste dichtende bisschop van Rome

14 oktober 2023 (Bergkerk, Amersfoort)

 • Dr. Benjamin de Vos: Van Simon de Magiër tot Simon de Sofist: een proteïsch figuur in de Pseudo-Clementijnse Homilieën
 • Matthijs Zoeter MA: “Een tijd om te zwijgen en een tijd om te spreken”: brieven en retoriek in de pneumatologische controverse tussen Basilius van Caesarea en               Eustathius van Sebaste

11 maart 2023 (Bergkerk, Amersfoort)

 • Dr. Ton Hilhorst: Een en ander over de Legenda aurea van Jacobus de Voragine
 • Prof. dr. Lucinda Dirven: U zult u geen gesneden beeld maken… de rol van godenbeelden
  in de vroegchristelijke wereld

8 oktober 2022 (Bergkerk Amersfoort)

 • Dr. Wijnand Boezelman: Athanasius’ retorische gebruik van het Evangelie van Johannes in de Redevoeringen tegen de Arianen
 • Dr. Bernard ten Hove: De dorsvloer bij Augustinus als metafoor voor de kerk

12 maart 2022 (Bergkerk Amersfoort)

 • Dr. Tim Denecker: Een christelijke “groepstaal”? Joseph Schrijnen en Christine Mohrmann (de “Nijmeegse School”) en hun benadering van het vroeg-christelijke Latijn
 • Dr Freerk Jan Berghuis: Celsus en Origenes over Gods onveranderlijkheid.

24 en 25 september 2021 - 8e lustrumcongres, Bergse Bossen te Driebergen

 • Job in het vroege christendom

5 juni 2021 (Bergkerk Amersfoort)

 • Dr. Hero Hokwerda: Stemmen uit de stilte van de polder. Over de vertaling van de Vaderspreuken
 • Dr. Piet Hein Hupsch: De Heilige Geest is de Glorie van de Drie-eenheid. Gregorius van Nyssa’s Adversus Macedonianos

10 oktober 2020 (Bergkerk Amersfoort)

 • Dr. Marian Geurtsen: Het begrip reinheid bij Origenes en Dionysius van Alexandrië
 • Dr. Hans van Loon: Cyrillus van Alexandriës hermeneutiek van het Oude Testament

7 maart 2020 (Bergkerk Amersfoort)

 • Prof. dr. Gie Vleugels (Evangelische Theologische Faculteit, Leuven): Christusdevotie in de Oden van Salomo
 • Dr. Klazina Staat (Universiteit Gent): Reisverslag en liturgie: Een verkenning van de vorm en functie van het Itinerarium Egeriae

12 oktober 2019 (Bergkerk Amersfoort)

 • Prof. dr. Jürgen Zangenberg (Universiteit Leiden): Joden en Christenen in Byzantijns Galilea. Inzichten op de basis van Kinneret Regional Project's recente opgravingen in de synagoge van Horvat Kur
 • Prof. dr. Riemer Roukema (PThU): De verlossing door Christus in het oude christendom

9 maart 2019 (Bergkerk Amersfoort)

 • Dr. Mathijs den Dulk (Radboud Universiteit): Vroeg christendom en proto-racisme: de casus van Origenes van Alexandrië
 • Cor Hoogerwerf MA (Vrije Universiteit): Paulijnse versus pagane allegorische uitleg in de oudtestamentische commentaren van Theodorus van Mopsuestia

13 oktober 2018 (Bergkerk Amersfoort)

 • Drs. Renske Jansen (Universiteit Leiden): “Allen gingen als beesten tegen ons tekeer”: Romeins bestuur en de vervolgingen van Lyon
 • Dr. Nathan Witkamp (Evangelisch Theologische Faculteit): Mar Narsai’s (on)afhankelijkheid van Theodorus van Mopsuestia. Een illustratie van (dis)continuïteit in vroegchristelijke dooptradities 

17 maart 2018 (Bergkerk Amersfoort)

 • Dr. Joop van Waarden: Het ontstaan van de Gallische Rogaties in cognitief perspectief
 • Mw. Dr. Laela Zwollo: Augustinus van Hippo, een Christelijk – Platonist

7 oktober 2017 (OKS Amersfoort)

 • Dr. Emilie M.van Opstall,  ‘ ὦ μέγα θαῦμα!', Verwondering en vervoering in de Hagia Sophia, beschrijving door Paulus Silentiarius
 • Dr. Kitty Bouwman, Mater Sapientia, over de wijsheidschristologie bij Augustinus (diss.)

4 maart 2017 (OKS Amersfoort)

 • Dr. S.Lefeber over een collectie munten uit de Constantinische periode
 • Dr. Juditha Ossterhuis-den Otter, Tekst edition of four homilies on Job by Severianus van Gabala (diss.)

23 en 24 september 2016 - Lustrumcongres, Driebergse Bossen te Driebergen

 • Tradities en Transformatie, Rituelen in het vroege christendom

Verslagen van vergaderingen voor september 2016 zijn te vinden in het archief van de Stichting (inzage via de secretaris)

5 maart 2016 (OKS Amersfoort)

 • Mw Dr. Ewa D.Zakrzewska, De literaire aspecten van de Martelaarsakten die na 641 in Egypte zijn ontstaan tijdens de islamisering van dat land
 • Dr. Bart van Egmond, Barmhartige Strengheid. Genade en oordeel  bij de vroege Augustinus (386-396)

10 oktober 2015 (OKS Amersfoort)

 • Prof. Sirks, over de invloed van de Codex Theodosianus
 • Dr. Singor over Constantijn de Grote

7 maart 2015 (OKS Amersfoort)

 • Dr. M.C.J. Verhoeven, Religieus Byzantijns erfgoed in Istanbul
 • Dr. Roald Dijkstra, ‘O terque quaterque beati’, de apostelen in woord en beeld in de late oudheid

4 oktober 2014 (OKS Amersfoort)

 • Dr. M. Lamberigts, De impact van de patristische beweging op Vaticanum II
 • Dr. J.van der Vliet, Heiligen aan de zuidgrens van het Romeinse Rijk: het Koptische ‘Leven van Aäron’

1 maart 2014 (OKS Amersfoort)

 • Dr. E.P. Meijering, Genereren en Scheppen in de Ariaanse strijd en de doorwerking van deze kwestie
 • Dr. F.G. Bosman, De klanken van Byzantium. De klanktheologie van Hugo Balls

12  oktober 2013 (OKS Amersfoort)

 • Dr. D. den Hengst, Ammianus Marcellinus over de christenen
 • Dr. P.J. van Egmond, Pelagius versus … wie eigenlijk?

2 maart 2013 (OKS Amersfoort)

 • Dr. Leonard Rutgers, Nieuw onderzoek naar de rol van het jodendom bij de identiteitsformatie binnen de vroege kerk
 • Dr. Paula Rose, Augustinus: een verteller met een boodschap n.a.v. De cura pro mortuis gerenda

6  oktober 2012 (OKS Amersfoort)

 • Dr. Riemer Roukema: De vraag naar methodologie in het patristisch onderzoek & Dr. Ton Hilhorst: Jacobus de Voragine: de legende van de Heilige Pernilla
 • Dr. Martin Claes: Denkoefeningen als leidraad voor het leven. Augustinus’ herderlijke pedagogie

10 maart 2012 (OKS Amersfoort)

 • Dr. Michiel Op de Coul: In het licht van de bloeiende Weide, tekst en kontekst van het Pratum Spirituale van Johannes Moschus (6e eeuw)
 • Drs. George Doelle: Priesterschap en priesterwijding bij Augustinus, een onderzoek naar sporen van een rituale van de priesterwijding in vergelijking met de Traditio Apostolica en het Sacramentarium Veronense.

7 en 8 oktober 2011 Lustrumcongres, Kapellerput, Heeze

 • Geweld in het Oude Christendom

5 maart 2011 (OKS Amersfoort)

 • Dr. Albert Kees Geljon: Landbouw van de Ziel, Invloeden van Philo’s De Agricultura op de kerkvaders
 • Dr. Gerard Rouwhorst: Maaltijdrituelen in het vroege christendom

9 oktober 2010 (OKS Amersfoort)

 • Drs. Joost Hagen: Drie berichten uit de hemel: een zondag in christelijk Nubië
 • Dr. Miekske van Poll- van de Lisdonk: Erasmus en de scholastieke theologie: een moeizame verhouding

6 maart 2010 (OKS Amersfoort)

 • Dr. Marten van Willigen: Ambrosius’ preek over Jozef: een verkenning in vroeg-christelijke exegese
 • Dr. Jan den Boeft: Ambrosius, over de schoonheid van de zee

3 oktober 2009 (OKS Amersfoort)

 • Dr. Arnold Smeets: Het goddelijk woord groeit met de lezer n.a.v  zijn proefschrift Conversio, Bekering en missionering bij Gregorius de Grote
 • Dr.Anthony Dupont: De gratia-thematiek in Augustinus’ Sermones ad populum’ ten tijde van de pelagiaanse controverse

14 maart 2009 (OKS Amersfoort)

 • Dr. Jan Hofstra: Leontius van Neapolis en Symeon de Heilige Dwaas. Een pastor als hagiograaf
 • Dr. Elizabeth Boddens Hosang: De relatie van joden en christenen aan de hand van vroege concilieteksten

4 oktober 2008 (OKS Amersfoort

 • Dr.S De Blaauw:  stand van zaken in de vroegchristelijke kunstgeschiedenis, n.a.v. het congres en expositie in maart 2008 over dit onderwerp in Fort Worth, Amerika
 • Dr. Stephan Royé: De vergeten versie van de bijbel in de Byzantijnse handschriften

1 maart 2008 (OKS Amersfoort)

 • Dr. Hans van Loon: Over de Christologie van Cyrillus van Antiochië
 • Dr. Joop van Waarden: Sidonius, schrijven om te overleven

20 oktober 2007 (OKS Amersfoort)

 • Dr. J.van Geest: Stellig maar onzeker. Augustinus’ benadering van God
 • Dr. Op de Coul:Theodorus Prodromus: een typisch hoofdstuk uit de Byzantijnse Literatuur en de Byzantinologie

10 maart 2007 (OKS Amersfoort)

 • Dr. Toon Bastiaensen: Ere wie ere toekomt, over ontstaan en vroege ontwikkeling van de Latijnse Liturgie
 • Dr. Giselle de Nie:  Van reliek tot patroonheilige in een vroeg vijfde-eeuws stadje: De miracula St. Stephani

6 en 7 oktober 2006 Lustrumcongres, Kapellerput, Heeze

 • Duivels en Demonen

11 maart 2006 (OKS Amersfoort)

 • Dr. H.van Oort: Gnostische en katholieke theologie in het badhuis, het dispuut tussen de manichese presbyter Fortunatus en de katholieke presbyter Augustinus (Hippo 392)
 • Dr. J.van der Vliet: Naglun, een egyptisch klooster en zijn heiligen

8 oktober 2005 (OKS Amersfoort)

 • Dr. S.de Blaauw: Constantijn als kerkstichter
 • Dr. Kannengieser (Montreal): The bilbek in the early church. How it was read and interpreted.

5 maart 2005 (OKS Amersfoort)

 • Dr. Drijvers: over bisschop Cyrillus van Jeruzalem en zijn Heilige Land politiek ' City promotion' door een bisschop.
 • Dr. M. Volgers: Questiones et Responsiones – een kerk op zoek naar antwoorden

2 oktober 2004 (OKS Amersfoort)

 • Dr. Hovingh enige opmerkingen bij de onlangs verschenen editie van Erasmus’ Annotationes in Novum Testamentum
 • Dr. M. van Poll-vd Lisdonk: Erasmus en het huwelijk
 • Dr. Reuling: In het zweet uws aanschijns: over de adeldom van de arbeid in patristische en rabbijnse bronnen

6 maart 2004 (OKS Amersfoort)

 • Dr. Pollman: St. Augustine The Algerian
 • Dr. B.Roosen: De griekse levensbeschrijvingen van Maximus Confessor: een editie in voorbereiding

18 oktober 2003 (OKS Amersfoort)

 • Dr. A. Davids: hoe kunnen christelijke auteurs joodse bronnen gebruiken (Philo in de KG van Eusebius van Caesarea)
 • Dr. Roukema: Sola fide en sola gratia in het vroege christendom

15 maart 2003 (OKS Amersfoort)

 • Dr.L.Westra: Enige gedachten over het ontstaan en de vroegste geschiedenis van de apostolische geloofsbelijdenis
 • Dr. Leemans: Over hogepriesters, hazen en zeugen: de antiheidense  polemiek in Gr. v. Nyssa’s Lofrede op Theodorus de Recruut

5 oktober 2002 (OKS Amersfoort)

 • Dr. B.Ter Haar Romeny: Van religieuze groepering tot etnische gemeenschap: identiteitsvorming onder Syrisch-Orthodoxe christenen
 • Dr. J.Den Boeft: Tempels zijn de ziel van het Land, het proces van depaganisering in de vierde eeuw

16 maart 2002  (OKS Amersfoort)

 • Dr.G.Rouwhorst, De complexe relatie tussen de vroegchristelijke liturgie en Joodse rituele tradities
 • Dr.N.Vos: Heiligen en beelden van redding en genezing in de vitae van Antonius en Martinus van Tours

27 oktober 2001 (OKS Amersfoort)

 • Dr.H.Roldanus: Wereldgebeurtenissen - Gods hand of Gods agenda?
 • Drs. Rose: Liturgisch Latijn in het Missale Gothicum, in gesprek met Christine Mohrmann

16 en 17 maart 2001: Lustrumcongres  Kerk en Wereld, Driebergen

 • Aetas Apostolica, de apostolische tijd gezien door de ogen van latere generaties

28 oktober 2000 (OKS Amersfoort)

 • Dr. D.Praet: De problematisering van de seksualiteit in de late Oudheid
 • Drs.H.Van Reisen: Groeven in het gelaat en grijze haren, de betekenis van teruggevonden preken voor ons zicht op Augustinus

18 maart 2000 (OKS Amersfoort)

 • Dr.L. Van Kampen: de plaats van de Nieuwe Bijbelvertaling te midden van andere vertalingen
 • Dr. H.Van Oort:  Secundini Manichaei ad Augustinum Epistola (CSEL 25 p.893-901): Gnostisch christendom in dispuut over de bijbel

2 oktober 1999 (OKS Amersfoort)

 • Dr. Eric Osborn (Australie): Irenaeus: Truth and Parody
 • Dr. Hovingh: over Erasmus’ Annotationes in Novum Testamentum

20 maart 1999 (OKS Amersfoort)

 • Dr.W. Otten: De Constantijnse omwenteling: feit of fictie
 • Dr.B. Ter Haar Romeny: De Peshitta en haar rivalen in Syrische exegetische literatuur.

10 oktober 1998 (OKS Amersfoort)

 • Dr.A.Bastiaensen, Tekst- en interpretatieproblemen in De sacramentis en De mysteriis van Ambrosius.
 • Drs.A.C.Geljon, Philoonse invloeden in Gregorius van Nyssa's De vita Moysis

21 maart 1998 (OKS Amersfoort)

 • Dr.M.van Poll-van de Lisdonk, Het Nieuwe Testament en de Kerkvaders in Erasmus' Adagia
 • Dr. P.van der Laan, ' Christus, red mij van de koorts, vlug, vlug.' Leidse Papyrus (P.Leid.inv.514)

18 oktober 1997 (OKS Amersfoort)

 • Dr. A.Vanderjagt, 'Anselmus van Canterbury (gest,1109): waarheid, vrijheid en noodzakelijkheid'
 • Dr. G.A.A.Kortekaas, 'De spijskaart van Gog en Magog'

8 maart 1997 (OKS Amersfoort)

 • Dr. W. Evenepoel (Leuven), Ambrosius versus Symmachus: heidenen en christenen in 384
 • Dr. J. den Boeft, 'Isis: machtig en moederlijk

 5 oktober 1996 (OKS Amersfoort)

 • Dr. J.Bremmer, Magie, martelaarschap en feminisme in de Handelingen van Paulus en Tekla
 • Dr. R.Roukema, Gnostische uitleg van Paulus, in het bijzonder van zijn eerste brief aan de Corinthiërs

maart 1996 Lustrumcongres  Nijmegen, Universiteitsterrein

 • De bijbel en de oudchristelijke wereld

21 oktober 1995 (OKS Amersfoort)

 • Dr B.Pranger, 'Tranen in het antieke christendom. Augstinus' Confessiones'
 • Mw.dr. Havelaar, de gnostische en rabbijnse interpretatie van Genesis 1-3, aan de hand van een zestal plaatsen uit de ' Hypostase der Archonten' (Nag Hammadi cod.II,4)

11 maart 1995 (OKS Amersfoort)

 • Dr. G.Rouwhorst, Joodse liturgische tradities in het vroeg-Syrisch christendom
 • Dr. Orbán, Het middeleeuwse dierenepos: de 'Ecbasis captivi'

1 oktober 1994 (OKS Amersfoort)

 • Dr. M.G.F.Parmentier en drs. L.Westra over Latijnse commentaren op respectievelijk het Nicaenum en het Apostolicum
 • Dr. D.Th.  Runia, 'Waarom wordt Philo door Clemens Pythagoreeër genoemd?

12 maart 1994  (OKS Amersfoort)

 • Dr. Bartelink,  Anthropologische correcties in de Vita Antonii, n.a.v. de uitgave in de Sources Chretiennes.
 • Dr. M. van Uytfanghe, De Vita Antonii in de Merovingische hagiografie

9 oktober 1993 (OKS Amersfoort)

 • Mw. Dr. G. de Nie, ' Woord, schrift en teken bij Gregorius van Tours
 • Mw. Dr. M.M.van Assendelft, 'Prudentius en Horatius, twee dichters - één lier?

20 maart 1993 (OKS Amersfoort)

 • Dr.P.van der Laan, Sedulius' Carmen Paschale en Opus Paschale in relatie tot hun bron, nl. de evangeliën
 •  Drs H. van Reisen, over de vertaling door Tarsicius Jan van Bavel O.S.A. van 'Augustinus van Hippo.Preken over de eerste Brief van Johannes.'

3 oktober 1992 (OKS Amersfoort)

 • Mw.dr.I. Sluiter over exegese
 • Dr. J.Bremmer over de weduwe in de Oudchristelijke gemeente

14 maart 1992 (OKS Amersfoort)

 • Dr. J. Tevel: ‘Aspecten van de Griekse homiletiek, geïllustreerd aan de hand van preken van Basileus van Seleucia’
 • Dr. J. van Oort: Manicheïsme: nieuwe ontwikkelingen en nieuwe visies dooropgravingen in Egypte

5 oktober 1991 (OKS Amersfoort)

 • Drs. Th. Korteweg: ‘ Voorstellingen van martelaarschap en opstanding in het oudste Christendom
 • Dr. B.Groen, over het Instituut voor Oosters Christendom te Nijmegen
 • Dr. P.Tombeur (Leuven)  over Cetedoc Library of Christioan Latin texts on CD Rom.

15 en 16 maart  1991 Lustrumcongres  Nijmegen Universiteitsterrein

 •  Oudchristelijke Poëzie

3 november 1990 (OKS Amersfoort)

 • Dr. G. Bartelink, nieuwe uitgave Vita Antonii
 • Dr. A.Hilhorst, Paulus in de Philopatris van Pseudo-Lucianus

10 maart 1990 (OKS Amersfoort)

 • Drs.R. Benjamins, De voorwetendheid van God en de menselijke vrije wil bij Origenes
 • Dr.K.H.Uthemann,Orio Thebanus en Anastasius Sinaïta. Etymologieën , taaltheorie en christologie

14 oktober 1989 (OKS Amersfoort)

 • Dr.J.van Winden OFM, Augustinus’ interpretatie van hemel en aarde in Confessiones boek 12.
 • Dr.R. van den Broek, Pseudo-Cyrillus van Jeruzalem en het Evangelie der Hebreeën

31 maart 1989 herdenking van Christine Mohrman overleden 13 juli 1988

 • Dr.L.J.Engels: Prof. Dr. Christine A.E.M. Mohrmann (1903-1988), Een geleerd  leven.
 • Dr.G.J.M.Bartelink: Mohrmanns wetenschappenlijk werk. Haar betekenis voor de Ecole de Nimėgue
 • Dr.A.A.R Bastiaensen: CM. Schrijnen-Mohrmann, samenwerking en uitgestelde opvolging.

        gepubliceerd 1989 onder de titel: In memoriam Christine  Mohrmann, cuius anima in pace

8 oktober 1988 (OKS Amersfoort)

 • Dr.A.P.Orbán: Het gerechtigheidsbegrip bij Cyprianus
 • Dr.C.H.J.M.Kneepkens: De ars lectoria en de liturgie.

5 maart 1988 (OKS Amersfoort)

 • Dr.J.W.Smit:Het reisverslag van de Anonymus van Piacenza
 • Dr.A.Bastiaensen CM: Opmerkingen over de ‘gouden regel’ in de laat-antieke wereld.

24 oktober 1987 (OKS Amersfoort)

 • Dr.J.N.Bremmer: Moderne oudhistorici en de opkomst van het christendom
 • Dr.L.J. van der Lof: Het aardse vaderland van Augustinus

4 april 1987 (OKS Amersfoort)

 • Drs.L.van Kampen: Apokryphe Apostelverhalen
 • Dr.H. Oosthout, Emanatieterminologie bij Gregorius van Nazianze : Neoplatoons of Christelijk?

25 oktober 1986 (te Amersfoort)

 • Dr.J.van Winden OFM, Tertullianus, de idololatria.
 • Dr.J. Ysebaert pr., Het ambt vanaf Hand. 6 tot Ignatius.

14-15 maart 1986  Lustrumcongres  Nijmegen,  Universiteitsterrein

 • Oudchristelijke Hagiografie

26 oktober 1985 (OKS Amersfoort)

 • Dr.A.B.J.M. Goosen, Naar aanleiding van Augustinus’ Epistolae ex duobus codicibus nuper in lucem prolatae (CSEL 88, 1981)
 • Dr.J.A.H. van Banning S.J., het zogenaamde ‘Opus imperfectum in Matthaeum’ van Pseudo-Chrysostomos, de geschiedenis van een Ariaanse tekst in de Middeleeuwen.

30 maart 1985 (OKS Amersfoort)

 • Dr.C.Q.Reyners O.S.C. , Elitaire exegese bij Origenes?
 • Dr.J. den Boeft, Augustinus, De gestis Pelagii 52 en de epistolaire code

27 oktober 1984 (Mariënhage Eindhoven)

 • Dr.H. Kouwets (bibliothecaris Kath. Theologische Hogeschool Tilburg) over de door hem vervaardigde en door Brepols uitgegeven kartotheek op Migne PL (PG zal volgen)
 • Dr.W. Evenepoel (Kath. Univ. Leuven), De afbakening van het liturgisch jaar in de eerste eeuwen van de westerse christenheid n.a.v. Prudentius Cathemerinon

24 maart 1984 (Eindhoven)

 • Drs.F.Ledegang over Origenes’ spreken over de Kerk: een proeve van een genuanceerde theologie
 • Dr.M.B.Pranger over Bernardus van Clairvaux, ‘de laatste der vaders’.

oktober 1983 gegevens ontbreken

12 maart 1983 (Eindhoven)

 • Dr.M.van Uytfanghe, Bijbelverwerking en postbijbelse mutaties in de laat-antieke en vroeg-middeleeuwse Latijnse hagiografie
 • Dr.A.J.Vanderjagt, Opmerkingen over de kerstening van Nubia, Nobatia, Makuria en Alodia in de 6e eeuw.

9 oktober 1982 (Eindhoven)

 • Mw.dr.P.Allen,'Kompsoos kai akriboos’: de historia ecclesiastic scribenda. De historiografie van de oudheid vergeleken aan de hand van teksten
 • Dr.E.P.Meijering, De humanist-hervormer Melanchton als patristicus

20 maart 1982 (Eindhoven)

 • Dr. J.den Boeft en dr. J.N.Bremmer over de Acta Martyrum
 • Mw.dr. M. van Pol-van de Lisdonk, Enige topoi uit Alcuin’s De Sanctis Euboricensis Ecclesiae (diss.)

10 oktober 1981 (Eindhoven)

 • Dr.R.van den Broek,  De vroegste ontwikkeling van het christelijke Platonisme in Alexandrië
 • Dr.J.Roldanus, De standvastige monnik en de verlossing door Christus in de Vita Antonii.

21 maart 1981 (klooster Augustijnen te Eindhoven)

 • Dr.P.Smulders, de overlevering van Hilarius’ geschriften ( m.n. De trinitate)
 • Dr.A.Bastiaensen, Hilarius en het ontstaan van de hymnenpoëzie

11 oktober 1980 (Utrecht)

 • Dr.F.van Ommeslaeghe s.j., Geschiedenis van de Hagiografie. Hagiografie en Geschiedenis, incl. de geschiedenis der Bollandisten
 • Drs Ad van Loveren over de Vita Macrinae van Gregorius van Nyssa

15 maart 1980 (Utrecht)

 • Dr.J. van Sint Feijth, over het werk van de Thesaurus Linguae Agustiniae
 • Mw.dr. P.van Kempen-van Dijk, Augustinus’ visie op zijn moeder Monnica,inzonderheid het visioen te Ostia

6 oktober 1979 (Utrecht)

 • Dr. Dehandschutter over het Martyrium Polycarpi
 • Vergadering huishoudelijke zaken en statutenwijziging o.a. openstelling van het lidmaatschap buiten de Nijmeegse kring

28 oktober 1978 (Utrecht)

 • gegevens ontbreken

10 oktober 1977 (Utrecht)

 • Dr.A. Hilhorst, over interpretatie van een passage uit de Pastor Hermae (diss.)
 • Dr.Tigcheler, enkele hoofdpunten uit zijn dissertatie over de hermeneutische structuur bij Didymus de Blinde.

5 maart 1977 (Utrecht)

 • Dr.Goossen, over de problematiek rond Priscillianus n.a.v. de studie van O.Chadwick
 • Dr.Diercks n.a.v zijn uitgave over de problemen m.b..t. het oeuvre van Lucifer van Cagliari

9 oktober 1976 (Utrecht)

 • Dom Eligius Dekkers,  over de uitgave van het Corpus Christianorum in Steenbrugge en Turnhout
 •  idem, over de vraag waarom van in de oudheid veel gelezen auteurs zo weinig oude handschriften bewaard zijn.

14 februari 1976 (Nijmegen)

 • nabespreking resultaten beraad 8 november over nieuwe opzet vergaderingen

8 november 1975 (Nijmegen)

 • onderling beraad over de toekomst van de Stichting (‘openbreking van de club’;nieuw vergadermodel:dagvergadering met morgen- en middagzitting)

20 september 1975 (Nijmegen)

 • geen gegevens bekend

16 december 1974 (Nijmegen)

 • Pater Rutherford over  het Oud-Christelijke Begrafenisritueel.

31 maart 1973 (Nijmegen)

 • prof. Fontaine, onderwerp niet bekend

24 februari 1973 (Nijmegen)

 • jaarvergadering, emeritaat prof.dr.E.A.Mohrmann, feestbundel

28 october 1972 (Nijmegen)tweede lustrumviering met lezing en diner.

 • Prof. Dr. G. Sanders uit Gent over christelijke inscripties

1971, ontbreekt

9 september 1972 (Nijmegen)

 • G. Reijners. Inzake  teksten over ‘opdat vervuld zou worden’ bij Justinus Martyr, Origenes, Irenaeus, Tertullianus.

14 november 1970 (Nijmegen)

 • Dr.A.Orban  over het begrip ‘wereld’ in de oudste christelijke literatuur (n.a.v. zijn dissertatie).

25 april 1970 (Nijmegen)

 • Drs.Fr.Oomes  over zijn werk aan de Thesaurua Linguae Latinae te München

28 februari 1970 (Nijmegen)

 • prof. RenéeBraun over Tertullien et la philosophie paienne.

1969: geen gegevens bekend

17 en 18 februari 1968, Eerste Lustrumviering (n.a.v lustrum in 1967)

 • Dr. W.C. van Unnik over De gnostiek, een balans na twintig jaar.

14 mei 1966 (Hotel Metropole Nijmegen)

 • Drs. T.Hamers CssR en drs.J.Kaandorp MSC over de Gnosis

12 maart 1966 (Nijmegen)

 • Drs. A.Hilhorst

20 februari 1964 (Nijmegen)

 • Dr.A.Bastiaensen C.M., Interpretatieproblemen in de latijnse liturgische teksten.

23 maart 1963(Nijmegen)

 • Dr.L.Engels, Fiducia

27 oktober 1962

 • Oprichtingsbijeenkomst  van de Stichting Oudchristelijke Studiën, hotel Keizer Karel, Graafseweg 32 Nijmegen.

30 juni 1962 (Nijmegen )

 • Dr.H.A.M.Hoppenbrouwers, Datering van de werken van Commodianus

29 mei 1959 start van de bijeenkomsten voor studenten van prof. Mohrmann