Regeling voor de subsidieverstrekking door het bestuur van de Stichting voor Oudchristelijke Studiën

(laatste versie, maart 2019)

1.Bij het bestuur van de Stichting voor Oudchristelijke Studiën kunnen subsidieaanvragen of garantstellingen worden ingediend voor uitgaven en projecten op het gebied van de Stichting.

2.De Stichting geeft geen subsidie voor de vertaling van een publicatie of manuscript in een vreemde taal. Een aanvraag voor een correctie-subsidie kan in bijzondere gevallen gehonoreerd worden.

3.De Stichting kan een subsidie verstrekken voor een reis of het bijwonen van een congres wanneer een dergelijke activiteit in directe relatie staat tot, of vereist is voor een duidelijk omschreven onderzoeksproject dat zal uitmonden in een publicatie.

4.Een aanvraag van een gevorderde student of promovendus wordt bij voorkeur ingediend door respectievelijk een hoogleraar of (co)promotor, maar gaat in elk geval vergezeld van een aanbevelingsbrief van een van de genoemden.

5. Andere aanvragen gaan bij voorkeur vergezeld van een aanbevelingsbrief van een deskundige op het terrein van de aanvraag.

6. In de aanvraag wordt toegelicht waarom de faculteit of universiteit waar de aanvrager werkzaam is of een instantie als NWO of KNAW de subsidie niet kan verlenen.

7. Wanneer bij meer instanties aanvragen zijn ingediend, wordt gemeld welke instanties dit zijn en/of welke bedragen reeds ontvangen zijn.

8. De aanvraag en de bijbehorende stukken worden digitaal aangeleverd aan onze secretaris.

9. De secretaris van de Stichting stuurt de aanvraag door naar het dagelijks bestuur van de Stichting. Dit besluit of er eerst breder advies wordt ingewonnen bij een of meer deskundigen binnen of buiten de Stichting.

10. Voorzien van eventuele adviezen wordt een voorstel tot besluit aan alle bestuursleden toegezonden - of indien mogelijk - voor een bestuursvergadering geagendeerd.

11. De subsidie zal niet meer bedragen dan €2500,- tenzij een meerderheid van de bestuursleden van oordeel is dat een hoger bedrag kan worden toegekend. Het totaal van de jaarlijkse subsidies of garantstellingen kan niet hoger zijn dan de jaaropbrengst van het onderliggende kapitaal - tenzij er uit voorgaande jaren een overschot is ontstaan.

12.Het toegekende bedrag is een maximum. De aanvrager geeft na afloop van het project een overzicht van de feitelijke uitgaven en een inhoudelijk verslag.

13. Wanneer een subsidie is toegekend voor de uitgave van een boek wordt een presentexemplaar aan de secretaris van de Stichting toegezonden.

14. De ontvanger van de subsidie is in principe bereid om een lezing te verzorgen tijdens een reguliere vergadering van de Stichting wanneer hij daartoe door het bestuur uitgenodigd wordt. Van leden wordt een korte presentatie van het boek verwacht op de eerste vergadering volgend op publicatie.