FINANCIEN

Ledenbijdrage, sprekersvergoeding, donaties en legaten, verantwoording

De Stichting Oudchristelijke studiën is voor de uitvoering van haar werk volledig afhankelijk van de bijdragen van de leden van het genootschap.

 

Ledenbijdrage

Vanaf 1 januari 2013 bedraagt de contributie €30,= per kalenderjaar. Uit deze gelden worden de onkosten van de voorjaars- en najaarsvergadering, incl. lunch, betaald.

Gironummer: NL28 INGB 0004 3206 72  t.n.v. penn. Stichting Oudchristelijke studiën, Kerkheuvel 7, 6336 AX Hulsberg.

(Deelname aan een lustrumcongres is niet bij de contributie inbegrepen.)

 

Sprekersvergoeding

Leden die een lezing houden ontvangen hiervoor geen vergoeding.

Externe sprekers op de voorjaars- en najaarsvergaderingen krijgen een beperkt honorarium en een reiskostenvergoeding ter hoogte van een tweedeklas treinreis.

 

Donaties en Legaten

Dankzij een legaat dat de Stichting in 2001 mocht ontvangen is het mogelijk om op bescheiden schaal subsidies te verlenen voor projecten/uitgaven op het terrein van de stichting: zie hier voor de voorwaarden.

Met het oog op de voortzetting van haar werk zijn legaten en donaties voor de Stichting uiterst welkom.

De Stichting bezit de ANBI-status waardoor giften aftrekbaar kunnen worden voor de belastingen (zie ook de site van de belastingdienst en onze website). De penningmeester geeft graag nadere informatie.

Financieel jaarverslag

Een overzicht van inkomsten en uitgaven over 2023 vindt u hier.