FINANCIEN

Ledenbijdrage, sprekersvergoeding, donaties en legaten

De Stichting Oudchristelijke studiën is voor de uitvoering van haar werk volledig afhankelijk van de bijdragen van de leden van het genootschap.

 

Ledenbijdrage

Vanaf 1 januari 2013 bedraagt de contributie 30,= per kalenderjaar. Uit deze gelden worden de onkosten van de voorjaars- en najaarsvergadering, incl. lunch, betaald.

Gironummer:  NL28 INGB 0004 3206 72  t.n.v. penn. Stichting Oudchristelijke studiën, Kerkpad 2, 6049 BR Herten .

(Deelname aan een lustrumcongres zijn niet bij de contributie inbegrepen.)

 

Sprekersvergoeding

Leden die een lezing houden ontvangen hiervoor geen vergoeding.

Externe sprekers op de voorjaars- en najaarsvergaderingen krijgen een beperkt honorarium en een reiskostenvergoeding ter hoogte van een tweedeklas treinreis.

 

Donaties en Legaten

Dankzij een legaat dat de Stichting in 2001 mocht ontvangen is het haar mogelijk om op bescheiden schaal subsidies te verlenen voor projecten/uitgaven op het terrein van de stichting: zie hier voor de voorwaarden.

Met het oog op de voortzetting van haar werk zijn legaten en donaties voor de Stichting uiterst welkom.

De Stichting bezit de ANBI-status waardoor giften aftrekbaar kunnen worden voor de belastingen (zie ook www.belastingdienst.nl) en deze website onder het kopje: contact en vervolgens ANBI. De penningmeester geeft graag nadere informatie.