Vergaderingen

N.B. vanaf 17 maart 2018 is onze nieuwe vergaderlocatie in de Bergkerk te Amersfoort

Gegevens over de vergaderingen:

  • Plaats: Bergkerk, Dr.Kuijperlaan 2, 3818 JC Amersfoort (vanaf station te bereiken via Wilhelminalaan ,voorbij onze oude vergaderlocatie de weg omhoog vervolgen tot aan rotonde - waar u de Bergkerk aan uw rechterhand ziet liggen. Contactgegevens vindt u op www.bergkerk.nl/index.php/contact)
  • Globaal verloop vergaderingen: koffie 10.00 - 10.30 uur; ochtendlezing 10.30 - 12.00; lunch 12.00 - 13.30; bestuursmededelingen: 13.30 - 13.40; middaglezing 13.40 - 15.00 uur.
  • Aan- en afmelden: leden worden verzocht hun komst bij de vergadering te melden bij het secretariaat: secretaris@oudchristelijkestudien.nl
  • Aanmelden niet-leden: belangstellenden kunnen zich aanmelden bij het secretariaat: secretaris@oudchristelijkestudien.nl. Van niet-leden wordt een bijdrage van €15,- gevraagd, ter plekke te voldoen bij de penningmeester.

Komende vergaderingen

Volgende vergadering: 9 maart 2019. u kunt hier het volledige programma (met practicalia) ophalen.


10.00-10.30 Inloop met koffie
 
10.30-12.00 Ochtendlezing

Dr. Mathijs den Dulk (Radboud Universiteit): Vroeg christendom en proto-racisme: de casus van Origenes van Alexandrië
 
Samenvatting: De Grieks-Romeinse antecedenten van racisme hebben in de recente wetenschappelijke discussie behoorlijk veel aandacht gekregen. Vroegchristelijke literatuur is in deze context echter grotendeels buiten beeld gebleven, hetgeen opvallend is, niet in de laatste plaats omdat het juist in de sterk door het christendom beïnvloede cultuur van Europa was dat racistische discoursen in eerste instantie ontstonden en floreerden. Deze lezing poogt een bijdrage te leveren aan het opvullen van deze lacune door de ideeën van Origenes van Alexandrië over verschillende volkeren en etniciteiten te belichten. Dit is relevant met het oog op de ontwikkeling van latere racistische ideeën, omdat Origenes verschillende standpunten inneemt die op zijn minst compatibel zijn met deze moderne noties. Zo gaat Origenes er bijvoorbeeld niet alleen van uit dat er inferieure en superieure volkeren bestaan, maar biedt hij ook een theologische onderbouwing voor deze positie. Alhoewel er ook belangrijke verschillen zijn tussen Origenes’ denken en modern racisme blijkt uit zijn werk dat verschillende van dit soort ideeën die in de moderne periode opgeld deden niet ex nihilo ontstonden, maar konden voortbouwen op antecedenten in vroegchristelijke teksten.
 
Aan het eind van de morgenzitting is er zoals gebruikelijk gelegenheid om nieuwe uitgaven te laten circuleren of bijeenkomsten of promoties aan te (laten) kondigen. Aanmelding via de voorzitter: grouwhorst@gmail.com.
 
12.00-13.30 Middagpauze met lunch
 
13.30-13.40 Bestuursmededelingen
 
13.40-15.00 Middaglezing

Cor Hoogerwerf MA (Vrije Universiteit): Paulijnse versus pagane allegorische uitleg in de oudtestamentische commentaren van Theodorus van Mopsuestia
 
Samenvatting: De bijbelinterpretatie van Theodorus van Mopsuestia (ca. 350-428) staat bekend vanwege de strikte verwerping van allegorische uitleg. Theodorus zelf meende dat deze vorm van uitleg uitgevonden was voor Griekse mythen en daarom geen pas gaf bij de Bijbel. Maar hij was niet per se tegen een uitleg die verder ging dan de letter van de tekst, en voor deze christelijke 'allegorische' uitleg oriënteert hij zich vooral op Paulus. Ik wil nagaan hoe deze tegenstelling wordt uitgewerkt in de diverse genres van het Oude Testament: geschiedenis, wijsheid, poëzie en profetie -- voor zover dat valt te reconstrueren op basis van wat over is van Theodorus' geschriften.

Aanmelding via de secretaris. Niet-leden betalen €15,- voor deelname (incl. lunch).