Vergaderingen

Gegevens over de vergaderingen:

  • Plaats: Oud-katholiek Seminarie, Wilhelminalaan 3, 3818 HN Amersfoort, (t.030-4613087)
  • Tijd: koffie vanaf 9.45 uur; ochtendlezing 10.30 - 12.00; lunch 12.30 - 13.30; middaglezing 13.45 - plm.15.00 uur.
  • Afmelden: leden kunnen zich met  het oog op de de vergadering afmelden bij het secretariaat: secretaris@oudchristelijkestudien.nl
  • Aanmelden: belangstellenden kunnen zich aanmelden bij het secretariaat: secretaris@oudchristelijkestudien.nl

Geschiedenis van de voorjaars- en najaarsvergaderingen

 

VERGADERINGEN IN 2014

Najaarsvergadering 4 oktober 2014

nadere berichten over sprekers volgen.

Voorjaarsvergadering 1 maart 2014

Ochtendlezing: dr. E.P. Meijering, 'Genereren en scheppen in de Ariaanse strijd en de doorwerking van deze kwestie.'

Middaglezing: dr. F.G. Bosman, ,'De klanken van Byzantium. De klanktheologie van Hugo Balls ' Byzantinische Christentum'.

VERGADERINGEN IN 2013

Najaarsvergadering 12 oktober 2013

Ochtendlezing: Dr.D.den Hengst, em. hoogleraar Latijn aan de U v A: 'Ammianus Marcellinus over de Christenen'

Ammianus Marcellinus besteedt in zijn geschiedwerk weinig aandacht aan religieuze aangelegenheden, terwijl die in deze tijd in het middelpunt van de belangstelling stonden. Wat was de reden voor deze terughoudendheid?

Middaglezing: Dr. P.J. van Egmond: Pelagius versus...wie eigenlijk,n.a.v. zijn proefschrift.

De naam van Pelagius is in de loop van de eeuwen nauw verbonden geraakt met die van zijn tegenstander Augustinus.Deze zag in hem 'een vijand van de genade' en bestreed hem met tal van brieven, preken en traktaten. Maar hoe zag de vermeende ketter het conflict echter zelf? Een verkenning van de Pelagiaanse strijd, maar dan van de andere kant bezien.

Voorjaarsvergadering 2 maart 2013

Ochtendlezing: Dr. L.V. Rutgers, godsdiensthistoricus en archeoloog, verbonden als hoogleraar aan de Universiteit van Utrecht op de leerstoel voor de Late Oudheid, houdt een lezing met de titel: ' Nieuw onderzoek naar de rol van het  jodendom bij de identiteitsformatie binnen de vroege kerk.'

Middaglezing: Dr. P.L.Rose houdt een lezing n.a.v. haar dissertatie over Augustinus'  "De cura pro mortuis gerenda"

VERGADERINGEN IN 2012

Najaarsvergadering 2012

De ochtendlezing werd door plotselinge ziekte van de spreker vervangen door twee korte voordrachten:

en dr. Ton Hilhorst over een tekst uit de Legenda Aurea van Jacobus de Voragine (13e eeuw)  over de heilige Pernilla berustend op materiaal uit de Acta Petri (2e eeuw) en bijbelse gegevens.

 De middaglezing werd verzorgd door het lid Dr. Martin Claes. Op grond van zijn proefschrift ' Exercitatio mentis, een onderzoek naar Augustinus als pedagoog'  ( 2011) maakte hij duidelijk waar de wortels liggen van Augustinus' pedagogische en mystagogische activiteiten als herder en leraar van zijn gemeente.

Voorjaarsvergadering 2012

Ochtendlezing door het lid dr. Michiel Op de Coul over de tekst en de context van het reisverslag ' De bloeiende Weide' (Pratum Spirituale) van Johannes Moschos (6e eeuw).  Rond 634 reist deze samen met zijn leerling Sophronios als rondtrekkende monniken van Constantinopel naar Egypte. Het verslag bevat 219  thematisch gerangschikte vertellingen waarin de stichting van de ziel en de verheerlijking van het monniksleven belangrijker zijn dan de historische of geografische feitelijkheden. Het geschrift is gericht op de bevordering van het juiste leven als toegang tot het eeuwig leven.  In 2010  hebben Op de Coul en Hunink dit geschrift vertaald onder de titel ' De Weide' (uitgave Ta Grammata Groningen).

De middaglezing werd verzorgd door het lid drs. George Doelle met een verslag van zijn onderzoek in het kader van zijn doctoraalstudie theologie (na een eerdere doctoraalstudie klassieke talen) naar het spreken van Augustinus over de wijding van bisschoppen, priesters en diakenen. Deze teksten werden vergeleken met  soortgelijke teksten uit het Sacramentarium Veronense en de Traditio Apostolica.

VERGADERINGEN IN 2011

Najaar 2011: lustrumcongres

Voorjaarsvergadering 2011

Ochtendlezing door het lid  van ons gezelschap dr. Albert-Kees Geljon over De agricultura van de joodse schrijver Philo van Alexandrië, (plm. 20 v.Chr.– 45 n.Chr.). Begonnen werd met een overzicht van de inhoud. Langs de weg van symbolische en allegorische exegese van Genesis 9: 20 laat Philo zien waartoe wij op aarde zijn. Naar voorbeeld van Noach als beginnend landbouwer, roept Philo op om de 'bewerking van de ziel' ter hand te nemen op weg naar de volmaaktheid. Door de lezing van teksten van Clemens Alexandrinus, Origenes, Didymus de Blinde en Eusebius kregen de aanwezigen een indruk van het gebruik dat deze kerkvaders maakten van dit werk van Philo.

In de middagzitting schetste prof. dr. Gerard Rouwhorst  in een lezing over De maaltijdrituelen in het vroege christendom de gang van het onderzoek  in de tweede helft van de 20e eeuw naar de vroegste ontstaansgeschiedenis van eucharistie en avondmaal. In de laatste tijd is het onderzoek meer gericht op het verschil in de  tradities en op de voorchristelijke wortels die ten grondslag liggen aan diverse maaltijdrituelen in de vroege christenheid. Aan de orde kwamen karakteristieke teksten uit de Didache, van Iustinus, uit de Handelingen van Thomas en het evangelie van Judas.

VERGADERINGEN IN 2010

Najaarsvergadering 2010

Ochtendlezing door drs. Joost Hagen, promovendus aan de Universiteit van Leiden en wetenschappelijk medewerker in deeltijd aan de Universiteit  van Leipzig.  ‘Drie berichten uit de hemel: een zondag in christelijke Nubië.'

Aan de orde kwamen drie Koptische teksten die de afgelopen decennia bij opgravingen in Qasr Ibrim, in het Zuiden van Egypte, zijn gevonden:

  • een katern uit een tot nu toe onbekende preek over berouw met een confrontatie, in de hemel, van abt Shenoute en Johannes Chrysostomos,
  • de waarschijnlijk oudste bekende versie van de uit de hemel gevallen kettingbrief over zondags(ont)heiliging, overgeleverd in de meeste talen van het christelijke oosten en westen, en
  • fragmenten van de eerste niet-slavische versie van 2 Henoch, tot nu toe ook bekend als het Slavische Henochboek.

Middaglezing door dr. Miekske van Pol - van de Lisdonk, medewerker van het Huijgens Instituut voor de kritische en geannoteerde uitgave van Erasmus, Opera Omnia. ‘Erasmus en de scholastieke theologie: een moeizame verhouding'

In de lange annotatio op 1Tim.1,6 persifleert Erasmus de probleemstellingen en de casuïstiek van de theologie, zoals hij die - vooral in Parijs - had leren kennen. Een ontmoeting met de opvattingen, de stokpaardjes en de humor van Erasmus...

Voorjaarsvergadering 2010

Ochtendlezing door ons lid dr. Marten van Willigen naar aanleiding van zijn proefschrift getiteld:

‘Ambrosius' preek over Jozef: een verkenning in Vroeg-christelijke exegese'

met de volgende toelichting: 'de preek van de kerkleraar Ambrosius over Jozef heeft vroegere wortels 
dan tot nog toe werd aangenomen. Het geschrift is wat zijn exegese betreft 
voor een zeer aanzienlijk deel afhankelijk van Origenes. De Joodse invloed van 
Philo blijkt minder groot te zijn dan algemeen wordt gedacht. De lezing 
wil vooral een verkenning zijn in de vroegchristelijke exegese van het Jozef-verhaal.
'

Middaglezing door prof. dr. Jan den Boeft over een andere kant van Ambrosius onder de intrigerende titel:

‘Ambrosius, over de schoonheid van de zee'.