Leden

Hieronder vindt u de namen van vrijwel iedereen die zich bij de Stichting heeft aangesloten. Eén lid heeft ervoor gekozen anoniem te blijven.
In de informatiekolom vindt u bij een volledig ingevuld profiel achtereenvolgens   huidige werkgever,   promotie,   huidige interessegebieden,   bijzonderheden en   persoonlijke link.

NaamInformatie
dr. Jaap van Amersfoort
em. prof. dr. Gerard Bartelink
drs. Stephen van Beek
docent Latijn en Grieks
Tilburg School of Catholic Theology (Universiteit van Tilburg)
dr. Freerk Jan Berghuis
classicus
gepensioneerd (tot sept. 2023 docent klassieke talen Gomarus College Groningen)
Rijksuniversiteit Groningen, 2020
Origenes, Celsus, retorica, taalkunde
em. prof. dr. Sible de Blaauw
archeoloog
Emeritus hoogleraar Vroegchristelijke kunst en architectuur (Faculteit der Letteren, Radboud Universiteit), tot 2016
Universiteit Leiden, 1987
vroegchristelijk Rome en haar receptiegeschiedenis, de wisselwerking tussen architectuur en liturgie, de biografie van kerkgebouwen, religieus erfgoed in Nederland
‘biografie’ van de voorhof (atrium) van de oude St. Pietersbasiliek en een monografie over de verdwenen cultus van de apostel Johannes in Rome, rond de kerk van San Giovanni a Porta Latina in voorbereiding
em. prof. dr. Syb de Boer
dr. Kitty Bouwman
spiritualiteitswetenschapper, geestelijk begeleider
geassocieerd onderzoeker (Titus Brandsma Instituut, Nijmegen en Ruusbroecgenootschap, Antwerpen)
Universiteit van Utrecht, 2015
spiritualiteitstudies en mystiek, visioenen van Hildegard van Bingen, Augustinus, mystagogie, wijsheidstheologie
hoofdredacteur Herademing
prof. dr. Jan Bremmer
prof. dr. Roel van den Broek
drs. Martin Claes
dr. Roald Dijkstra
classicus
universitair docent GLTC (departement GKO, Radboud Universiteit), 2023-heden
Radboud Universiteit (2014)
interactie van vroege christenen met de klassieke cultuur, met bijzondere aandacht voor de rol van humor, kunst en poëzie
mede-ontwikkelaar DOCS (Database Oudchristelijke Studiën)
drs. George Dölle
classicus, theoloog
pastoor van Hulsberg, Schimmert en Genhout
als classicus afgestudeerd aan KU Nijmegen in oud-christelijk Grieks en Latijn (1985), als theoloog afgestudeerd aan FKT Utrecht (2011) met als hoofdvak liturgie
dr. Bart van Egmond
prof. dr. Paul van Geest
theoloog
hoogleraar kerkgeschiedenis en geschiedenis van de theologie TiU, hoogleraar economie en theologie EUR
Universiteit Utrecht, 1996
Augustinus, geschiedenis van het vroege christendom
voormalig directeur Centrum voor Patristisch Onderzoek (TiU-VU)
dr. Albert-Kees Geljon
classicus
docent klassieke talen, Christelijk Gymnasium Utrecht
Universiteit Leiden, 2000
Philo van Alexandrië
dhr. Remco Guichelaar
dr. Ton Hilhorst
classicus
gepensioneerd (tot 2003 universitair hoofddocent Rijksuniversiteit Groningen, faculteit Godgeleerdheid, vakgroep Bijbelwetenschap)
Katholieke Universiteit Nijmegen, 1976
apocriefe en hagiografische literatuur, Pastor Hermae, Martyrium Pionii, Visio Pauli, Legenda aurea van Jacobus de Voragine
dr. Carolien Hilhorst-Boink
dr. Metha Hokke
onderzoeker
Centrum voor Patristisch Onderzoek
Universiteit Tilburg, 2021
Ambrosius, maagdelijkheidstraktaten, intertekstualiteit, sociale context
drs. Cor Hoogerwerf
nieuwtestamenticus
specialist vertalen & exegese Nieuwe Testament (Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap, Haarlem/Antwerpen), 2018-heden
exegese van Theodorus van Mopsuestia, Oost-Syrische exegese, vroegchristelijke exegese, Nieuwe Testament, Bijbelvertalingen
medewerker NBV21, promotie in voorbereiding aan de VU
Kevin Hoogeveen MA
oudhistoricus
Onderzoeksmedewerker Universiteit van Amsterdam
Romeins Egypte
dr. Jan Bernard ten Hove
predikant, theoloog, patristicus
Protestantse Kerk in Nederland
VU Amsterdam (i.s.m. KU Leuven), 2020
Vroege Kerk, Augustinus
dr. Piet Hein Hupsch
classicus, neerlandicus, theoloog
vrijwillig wetenschappelijk medewerker (Faculteit Theologie en Religiewetenschappen, KU Leuven), 2018-heden
Katholieke Universiteit Leuven, 2018
Gregorius van Nyssa, pneumatologie
vertaler van Griekse patristiek in het Nederlands
prof. dr. Matthieu Lamberigts
prof. dr. Johan Leemans
patristicus
hoogleraar Christendom in de Late Oudheid met bijzondere aandacht voor Griekse Patristiek (Faculteit theologie en religiewetenschappen, KU Leuven), 2008-heden
geschiedenis van het christendom in de vierde en vijfde eeuw, ontwikkeling van de christelijke doctrine, de overdracht van het christelijk geloof, de opbouw van christelijke identiteiten in een multi-religieuze wereld, preken, martelaarschap, bijbelexegese
hoofdredacteur Sacris Erudiri, redactielid Vigiliae Christianae, Revue d'Histoire Ecclésiastique en Ephemerides Theologicae Lovanienses
dr. Hans van Loon
patristicus
gepensioneerd (tot 2017 onderzoeker Centrum voor Patristisch Onderzoek/Tilburg University)
Protestantse Theologische Universiteit, 2008
Cyrillus van Alexandrië, christologie in het vroege christendom
mede-ontwikkelaar van Patropedia
drs. Ad van Loveren
drs. Liesbeth Mooij-Kemp
dr. Joost van Neer
KU Leuven, 2015
voormalig vertaler/onderzoeker in dienst van het Augustijns Instituut
dr. Juditha Oosterhuis-Den Otter
drs. Hans van Reisen
theoloog
studiesecretaris Augustijns Instituut (1989-2022)
Augustinus (354-430) en Thomas van Aquino (1225-1274)
prof. dr. Els Rose
dr. Paula Rose
lerares klassieke talen en cultuur
Fons Vitae Lyceum Amsterdam
Vrije Universiteit Amsterdam, 2011
(het Latijn van) Augustinus van Hippo, grafrituelen, zorg voor de doden in de vroege kerk van het Westen
prof. dr. Riemer Roukema
theoloog
hoogleraar Nieuwe Testament en vroeg christendom, Protestantse Theologische Universiteit, Amsterdam en Groningen, m.i.v. juli 2023 emeritus
Vrije Universiteit Amsterdam, 1988
Bijbelreceptie en -uitleg in het oude christendom, 1 Korintiërs, Origenes, gnostiek
predikant in de Protestantse Kerk in Nederland
em. prof. dr. Gerard Rouwhorst
emeritus hoogleraar liturgiewetenschappen (Tilburg School of Catholic Theology, Universiteit van Tilburg), 2007-2016
Katholieke Theologische Universiteit Utrecht, 1985
liturgische tradities van het vroege christendom, liturgische tradities van het vroeg-Syrische christendom, Efrem de Syriër, relaties tussen de liturgische tradities van Joden en Christenen
Editor in Chief Supplements to Vigiliae Christianae, redactie Vigiliae Christianae, President Society of Oriental Liturgy (2018-2022), bestuur Stichting Oudchristelijke Studiën
prof. dr. Jan Smit
dr. Klazina Staat
latinist
universitair docent Latijnse literatuur en Oude geschiedenis (afdeling Kunst en cultuur, Geschiedenis en Oudheid, Vrije Universiteit Amsterdam), 2021-heden
Universiteit Gent, 2019
laatantieke christelijke literatuur, hagiografie, reisliteratuur, manuscriptstudies
dr. Mariëtte Stoelinga-Kruse
dr. Hans Tevel
patristicus, schuldhulpverlener
Gemeente Maasdriel en Zaltbommel
Vrije Universiteit Amsterdam, 1990
vroegchristelijke Griekse homiletiek (i.h.b. tekstedities), volmiddeleeuwse sarcofagen
drs. Jacqueline Troost
dr. Ari Troost
theoloog, classicus, predikant, onderzoeker
toegevoegd onderzoeker Oud-Katholiek Seminarie, Universiteit Utrecht (tot 2022 docent GLTC VO en tot 2021 docent Nieuwe Testament, Protestantse Theologische Universiteit, Amsterdam - Groningen)
Universiteit Utrecht 2019
gender in de oudheid, theologie in het antropoceen, jansenisme en oud-katholicisme
redacteur exegese De Eerste Dag
dr. Miekske van Poll-v.d.Lisdonk
em. prof. dr. Jacques van der Vliet
dr. Nienke Vos
universitair docent Oudchristelijk Grieks en Latijn
Vrije Universiteit Amsterdam (ACASA)
Universiteit Utrecht, 2003 (Godgeleerdheid)
literatuur en geschiedenis van het vroege christendom, patristiek, hagiografie
Voorzitter Genootschap (Stichting) Oudchristelijke Studiën, theoloog in hart en nieren
dr. Joop van Waarden
classicus
onderzoeker Latijn (departement GKO, Radboud Universiteit), 2018-heden
Universiteit van Amsterdam, 2009
Latijnse taal en literatuur van de 5e eeuw, m.n. Gallië en Sidonius Apollinaris
website sidonapol.org
drs. Els van der Wal
drs. Gerben Wartena
dr. Liuwe Westra
lexicograaf, theoloog, predikant
Fryske Akademy, RUG, Protestantse Kerk in Nederland
Katholieke Theologische Universiteit Utrecht, 2002
Apostolicum en andere vroegchristelijke geloofsbelijdenissen
mede-ontwikkelaar van Patropedia
prof. dr. Marten van Willigen
dr. Nathan Witkamp
patristicus
vrijwillig wetenschappelijk medewerker Historische Theologie (ETF,Leuven), 2018-heden
ETF, Leuven/VU Amsterdam, 2016
vroeg-Syrische (doop)liturgie, Theodorus van Mopsuestia, Narsai van Nisibis; interactie christendom/jodendom bij Aphrahates
mede-ontwikkelaar DOCS (Database Oudchristelijke Studiën)
dr. Ewa Zakrzewska